LuxuryEstate
Android 무료
설치

브라우저 버전이 더 이상 지원되지 않습니다. 더 나은 경험을 위해 업데이트하십시오.

34 검색결과:

Taupo, 빌라 및 고급저택 매매 - Taupo - 럭셔리 부동산

 • 단독 저택 / Waipahihi, Waikato
  가격 - 문의요망
  305 m² 1 4
  제공사 Sharon McGeough
  COLLECTION
 • 토지 / Taupo, Waikato
  € 3,919,900
  6,858 m² 7 7
  제공사 Rachael Webber
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Waipahihi, Waikato
  가격 - 문의요망
  328 m² 1 4
  제공사 Sharon McGeough
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Taupo, Waikato
  가격 - 문의요망
  458 m² 4 5
  제공사 Rachael Webber
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Waipahihi, Waikato
  가격 - 문의요망
  244 m² 2 3
  제공사 Michelle Van der Park
  COLLECTION
 • 빌라 / Taupo, Waikato
  가격 - 문의요망
  290 m² 2 2
  제공사 Penny Lyons
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Waipahihi, Waikato
  가격 - 문의요망
  257 m² 1 3
  제공사 Sharon McGeough
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Taupo, Waikato
  가격 - 문의요망
  290 m² 2 4
  제공사 Leanne Hall
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Taupo, Waikato
  가격 - 문의요망
  210 m² 2 3
  제공사 Lisa Wilson
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Taupo, Waikato
  가격 - 문의요망
  160 m² 2 3
  제공사 Penny Lyons
  COLLECTION
 • 아파트 / Taupo, Waikato
  가격 - 문의요망
  200 m² 2 3
  제공사 Rachael Webber
  COLLECTION
 • 토지 / Waipahihi, Waikato
  € 995,100
  8,350 m² 1 4
  제공사 Lesley Acutt
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Taupo, Waikato
  가격 - 문의요망
  238 m² 3 4
  제공사 Sacha Pocock
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Taupo, Waikato
  가격 - 문의요망
  13 m² 2 4
  제공사 Leanne Hall
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Taupo, Waikato
  가격 - 문의요망
  233 m² 2 4
  제공사 Stacey Venter
  COLLECTION