LuxuryEstate
Android 무료
설치

브라우저 버전이 더 이상 지원되지 않습니다. 더 나은 경험을 위해 업데이트하십시오.

56 검색결과:

Malibu, 빌라 및 고급저택 매매 - Malibu - 럭셔리 부동산

 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 5,258,200
  592 m² 8 6
  제공사 Melanie Berlind
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 10,292,700
  703 m² 8 8
  제공사 Gregory Bega
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 2,501,600
  591 m² 4 4
  제공사 Shen O Schulz
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 7,603,200
  421 m² 5 3
  제공사 Wailani O'Herlihy
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 5,280,600
  598 m² 7 11
  제공사 Shen O Schulz
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 5,705,700
  260 m² 4 3
  제공사 Shen O Schulz
  COLLECTION
 • 타운 하우스 / Malibu, Los Angeles County
  € 3,128,100
  147 m² 3 3
  제공사 Anthony DeFranco
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 3,132,600
  195 m² 2 3
  제공사 Shen O Schulz
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 1,785,600
  251 m² 3 4
  제공사 Shen O Schulz
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 2,591,100
  618 m² 7 6
  제공사 Michael Gardner
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 11,187,700
  557 m² 6 4
  제공사 Barry Kinyon
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 26,850,400
  542 m² 4 4
  제공사 Lindsay R Galbraith
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 32,220,500
  1,358 m² 7 5
  제공사 Joshua A Spiegel
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 5,365,600
  492 m² 5 5
  제공사 Catherine Bindley
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 10,113,700
  520 m² 5 5
  제공사 Wailani O'Herlihy
  COLLECTION