LuxuryEstate
Android 무료
설치

브라우저 버전이 더 이상 지원되지 않습니다. 더 나은 경험을 위해 업데이트하십시오.

50 검색결과:

Malibu, 빌라 및 고급저택 매매 - Malibu - 럭셔리 부동산

 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 4,753,700
  519 m² 5 5
  제공사 Shen O Schulz
  PRESTIGE
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 2,070,500
  251 m² 6 4
  제공사 Shen O Schulz
  PRESTIGE
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 2,070,500
  251 m² 6 4
  제공사 Shen O Schulz
  PRESTIGE
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 1,774,700
  163 m² 2 2
  제공사 Shen O Schulz
  PRESTIGE
 • 타운 하우스 / Malibu, Los Angeles County
  € 3,714,200
  338 m² 3 4
  제공사 James Respondek
  PRESTIGE
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 2,493,000
  154 m² 2 3
  제공사 Shen O Schulz
  PRESTIGE
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 2,193,000
  191 m² 4 3
  제공사 Shen O Schulz
  PRESTIGE
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 2,277,500
  286 m² 3 2
  제공사 Wailani O'Herlihy
  PRESTIGE
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 10,563,700
  557 m² 6 4
  제공사 Barry Kinyon
  PRESTIGE
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 7,394,600
  182 m² 3 3
  제공사 Janelle Friedman
  PRESTIGE
 • 호화 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 5,873,400
  557 m² 5 5
  제공사 Rita Dajani Simpson
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 97,185,800
  989 m² 14 12
  제공사 Andrew Mandile
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 4,643,800
  360 m² 4 3
  제공사 Jane Kellard
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 5,069,700
  278 m² 4 4
  제공사 Amber Koepf Reed
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Malibu, Los Angeles County
  € 5,492,300
  778 m² 7 6
  제공사 Kate Novotny
  COLLECTION