LuxuryEstate
Android 무료
설치

브라우저 버전이 더 이상 지원되지 않습니다. 더 나은 경험을 위해 업데이트하십시오.

184 검색결과:

루가노, 빌라 및 고급저택 매매 - 루가노 - 럭셔리 부동산

 • 빌라 / 루가노, Lugano
  가격 - 문의요망
  968 m² 6
  제공사 Sequoia Consulting Sagl
  ELITE
 • 호화 저택 / 루가노, Lugano
  € 1,773,700
  250 m² 4 4
  제공사 MDA INTERNATIONAL REALTY
  ELITE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 2,333,800
  3 3
  제공사 MDA INTERNATIONAL REALTY
  ELITE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 2,380,000
  150 m² 2 3
  제공사 Lovely Real Estate
  ELITE
 • 빌라 / 루가노, Lugano
  € 4,658,300
  800 m² 7 7
  제공사 MDA INTERNATIONAL REALTY
  PRESTIGE
 • 펜트하우스 / 루가노, Lugano
  € 4,014,200
  165 m² 3 3
  제공사 Emerald Casa SA
  PRESTIGE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 3,351,400
  230 m² 3 4
  제공사 MG IMMOBILIARE FIDUCIARIA Sagl
  PRESTIGE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 8,401,800
  295 m² 4
  제공사 Sequoia Consulting Sagl
  PRESTIGE
 • 빌라 / 루가노, Lugano
  € 5,134,400
  4
  제공사 JETIKA GROUP SA
  PRESTIGE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 6,254,700
  200 m² 3
  제공사 Sequoia Consulting Sagl
  PRESTIGE
 • 듀플렉스 / 루가노, Lugano
  € 1,960,400
  244 m² 4 5
  제공사 MG IMMOBILIARE FIDUCIARIA Sagl
  PRESTIGE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 1,867,100
  2 2
  제공사 MDA INTERNATIONAL REALTY
  PRESTIGE
 • 펜트하우스 / 루가노, Lugano
  € 1,450,000
  121 m² 2 2
  제공사 DH real estate
  PRESTIGE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 1,923,100
  200 m² 3 4
  제공사 MDA INTERNATIONAL REALTY
  프리미엄
 • 빌라 / 루가노, Lugano
  € 4,200,900
  520 m² 5 5
  제공사 MG IMMOBILIARE FIDUCIARIA Sagl
  프리미엄