LuxuryEstate
Android 무료
설치

브라우저 버전이 더 이상 지원되지 않습니다. 더 나은 경험을 위해 업데이트하십시오.

1,908 검색결과:

Misto Kyyiv Misto Kyyiv - 고급저택 및 럭셔리하우스 매매

 • 단독 저택 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 4,230,500
  1,251 m² 4 4
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 단독 저택 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 5,922,700
  1,113 m² 4
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 단독 저택 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 1,438,400
  5 5
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 단독 저택 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 3,807,400
  306 m² 3 3
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 아파트 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 3,384,400
  2 1
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 아파트 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 685,300
  200 m² 2 2
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Vorzel’, Kyyivs’ka Oblast’
  € 4,230,500
  2
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 아파트 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 1,083,000
  199 m² 4
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 아파트 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 330,000
  74 m² 2 2
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 아파트 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 393,100
  1 2
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 아파트 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 286,800
  88 m² 1 1
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 아파트 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 339,300
  2 2
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 단독 저택 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 4,230,500
  3
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 아파트 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 363,200
  2 1
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION
 • 아파트 / 키예프, Misto Kyyiv
  € 214,100
  2 3
  제공사 Svitlana Tereshchenko
  COLLECTION