LuxuryEstate
Android 무료
설치

브라우저 버전이 더 이상 지원되지 않습니다. 더 나은 경험을 위해 업데이트하십시오.

68 검색결과:

Dubrovačko-Neretvanska Županija Dubrovačko-Neretvanska Županija - 고급저택 및 럭셔리하우스 매매

 • 빌라 / Vela Luka, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 1,050,000
  465 m² 5 5
  제공사 MI-DOMA Eleutheria d.o.o.
  PRESTIGE
 • 빌라 / Dubrovnik, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 2,700,000
  211 m² 5 4
  제공사 Adrionika - Хорватия
  PRESTIGE
 • 빌라 / Dubrovnik, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 4,000,000
  304 m² 5 4
  제공사 Adrionika - Хорватия
  PRESTIGE
 • 빌라 / Dubrovnik, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 10,000,000
  400 m²
  제공사 Adrionika - Хорватия
  PRESTIGE
 • 빌라 / Dubrovnik, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 5,500,000
  700 m² 5 5
  제공사 Adrionika - Хорватия
  프리미엄
 • 빌라 / Mlini, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 1,290,000
  830 m² 7 7
  제공사 Adrionika - Хорватия
  프리미엄
 • 빌라 / Korčula, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 3,600,000
  400 m² 6 4
  제공사 Adrionika - Хорватия
  프리미엄
 • 빌라 / Korčula, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 1,450,000
  420 m² 5 5
  제공사 Adrionika - Хорватия
  프리미엄
 • 빌라 / Lozica, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 2,800,000
  300 m² 4 4
  제공사 Adrionika - Хорватия
  프리미엄
 • 빌라 / Cavtat, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 1,854,000
  340 m² 7 3
  제공사 Adrionika - Хорватия
  프리미엄
 • 빌라 / Korčula, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 1,290,000
  367 m² 6 4
  제공사 Adrionika - Хорватия
  프리미엄
 • 빌라 / Orebić, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 1,600,000
  950 m² 11 13
  제공사 Adrionika - Хорватия
  프리미엄
 • 빌라 / Dubrovnik, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 1,854,000
  154 m² 3 4
  제공사 Adrionika - Хорватия
  프리미엄
 • 호텔 / Janjina, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 3,500,000
  2,400 m² 25 25
  제공사 Adrionika - Хорватия
  프리미엄
 • 빌라 / Dubrovnik, Dubrovačko-Neretvanska Županija
  € 8,000,000
  700 m²
  제공사 Adrionika - Хорватия
  프리미엄