LuxuryEstate
Android 무료
설치

브라우저 버전이 더 이상 지원되지 않습니다. 더 나은 경험을 위해 업데이트하십시오.

589 검색결과:

터키 고급저택 매매 - 터키 - 고급빌라 및 호화 아파트

 • 빌라 / Muğla
  € 583,200
  950 m² 7 5
  제공사 Keyholders International Property Group
  프리미엄
 • 빌라 / Muğla
  € 218,000
  391 m² 4 4
  제공사 Keyholders International Property Group
  프리미엄
 • 빌라 / Muğla
  € 228,900
  140 m² 2 3
  제공사 Keyholders International Property Group
  프리미엄
 • 빌라 / Antalya
  € 3,194,200
  550 m² 6 5
  제공사 Keyholders International Property Group
  COLLECTION
 • 아파트 / 비잔티온, İstanbul
  € 165,300
  253 m² 3 3
  제공사 Keyholders International Property Group
  COLLECTION
 • 빌라 / Kalkan, Antalya
  € 1,417,000
  1 m² 6 6
  제공사 Keyholders International Property Group
  COLLECTION
 • 빌라 / Kargı, Muğla
  € 1,100,000
  270 m² 3 2
  제공사 Keyholders International Property Group
  COLLECTION
 • 단독 저택 / Fethiye, Muğla
  € 663,800
  400 m² 7 9
  제공사 Keyholders International Property Group
  COLLECTION
 • 빌라 / Muğla
  € 294,200
  200 m² 5 6
  제공사 Keyholders International Property Group
  COLLECTION
 • 빌라 / Faralya, Muğla
  € 425,900
  8,500 m² 2 2
  제공사 Keyholders International Property Group
  COLLECTION
 • 빌라 / Yalıkavak, Muğla
  € 2,175,000
  420 m² 6 5
  제공사 Keyholders International Property Group
  COLLECTION
 • 빌라 / Sarıyer, İstanbul
  € 2,220,400
  550 m² 4 5
  제공사 Keyholders International Property Group
  COLLECTION
 • 빌라 / Sarıyer, İstanbul
  € 5,962,500
  750 m² 7 6
  제공사 Keyholders International Property Group
  COLLECTION
 • 빌라 / Kalkan, Antalya
  € 2,190,000
  400 m² 5 5
  제공사 Keyholders International Property Group
  COLLECTION
 • 빌라 / Golturkbuku, Muğla
  € 1,754,900
  500 m² 6 5
  제공사 Keyholders International Property Group
  COLLECTION